ارتباط با ما


نشانی: فارس، شیراز، بلوار میرزای شیرازی، رو به روی کوی فرمانداری، شرکت تعاونی کارکنان صنایع الکترونیک شیراز

تلفن:    5-07136350741

دورنویس:   07136247143

کد پستی:    43516-71888

صندوق پستی:  163-71955

Email: info@taksa-shiraz.ir

نام و نام خانوادگی :
 

آدرس الکترونیکی :
 

شماره تماس :

پیام :