فرم ثبت مشخصات سهامداران
"مشخصات سهامدار"
وضعیت شغلی :
شماره کارمندی :
شماره ملی :
نام :
نام خانوادگی :
نام پدر :
شماره شناسنامه :
محل صدور :
تاریخ تولد :
مدرک تحصیلی :
کد پستی :
شماره تلفن ثابت :
شماره تلفن همراه :
آدرس محل سکونت :
"مشخصات حساب بانکی سهامدار"
نام بانک :
نام شعبه :
کد شعبه :
شهرستان :
شماره حساب :
پست الکترونیک :
"اطلاعات سهام"
سود یک سهم :
سود سهام :
شماره سهام :
تعداد سهام :
کلمه عبور :
تکرار کلمه عبور :